Μετακινήσεις από τη Δευτέρα 05/07/2021 (ΦΕΚ 2879/02-07-2021)

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ 2879/02-07-2021 και το Δελτίο Τύπου του Υ.ΝΑ.Ν.Π της
02/07/2021, από τη Δευτέρα 05/07/2021 οι μετακινήσεις προς τα νησιά και μεταξύ των νησιών, θα
επιτρέπονται εφόσον οι επιβάτες:
 Έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για
κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, ή
 Έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο
PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος
εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου είτε
σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) εντός των
τελευταίων σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου. Η αρνητική
διάγνωση του εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR και του ελέγχου ταχείας ανίχνευσης
αντιγόνου rapid test αποδεικνύονται με την επίδειξη σχετικής βεβαίωσης, ή
 Επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο
θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν, ή
 Επιδεικνύουν βεβαίωση εμβολιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ψηφιακό πιστοποιητικό
COVID) καθώς και τρίτων χωρών.

τα παραπάνω ισχύουν και για τα αεροπορικά ταξίδια

LEAVE COMMENT